نرم افزار بسیار کاربردی Petrography Help  برای رشته ی زمین شناسی
نرم افزار بسیار ساده با شکل و فیلم برخی از اصول و آموزشهای اولیه کار با میکروسکوپ سنگشناسی را آموزش میدهد
توصیه میکنم دانشجویانی که درس بلور شناسی نوری دارند حتما نرم افزار را دانلود کنند

از جمله امکانات این نرم افزار:
  • فیلم ازچند رنگی و شکل تداخلی
  • انواع خاموشی
  • تعیین علامت نوری
  • حاشیه بکه
  • نمونه ای از سنگها و کانیها زیر میکروسکوپ در شرایط PPL و XPLادامه مطلب