بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد
 سال نو مبارک